Вие сте тук:Покупко-продажба на земеделски земиЗемеделски земи

Земеделски земи (157)

Според еврокомисарят по бюджетната политика Гюнтер Йотингер в интервю за германската преса, цитирано от БНР, субсидиите ще бъдат намалени с до 10% с новата бюджетна рамка за периода 2021-2027 год.

 По думите му ЕС трябва да е готов да съкрати с 5 до 10 на сто парите за земеделие и за кохезионната политика.

 Преговорите за следващата бюджетна рамка на Евросъюза до 2027 г. започват по време на българското европредседателство.

 Източник: Фермер.бг

 

 

                                                                

 Със свое решение Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди условията, при които одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. ще имат възможност чрез кредит да реализират проектите си. Условия на Схемата за кредитиране ще позволят на бенефициерите по НПП да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д от Програмата – за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати, разходите за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство.

  Схемата допринася за значително увеличение в усвояването на средствата по НПП. ДФ „Земеделие" отчита пълна и бърза възвръщаемост на предоставените кредити, заедно с начислените по тях лихви и такси за обработка и управление. Кредитите се отпускат пряко от Фонда при лихва от 4% на годишна база като предоставянето на средствата е еднократно. Максималният размер на отпусканите средства е до 80 на сто от размера на реално договорените разходи по сключени договори за покупко-продажба. Погасяването на по-голямата част от кредита се осъществява чрез прихващане на полагащата се субсидия по НПП, а за останалата част от дълга се дава възможност да бъде издължена до 25 юли на следващата година. За гарантиране погасяването на кредита не се изисква учредяване на обезпечения върху материални активи, а само издаване на запис на заповед.

    Ново облекчение по схемата е отпадането на изискването за откриване на банкова сметка със специално предназначение, както и издаването на съгласие за директен дебит.

    Актуализираната Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2017-2019 г. ще се прилага от датата на настоящото решение за периода 2018 г. - 2019 г.

   След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице.

Източник: ДФЗ

Председателят на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство Румен Порожанов представи приоритетите на българското председателство по време на изслушване в Koмисия по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент. Основен акцент бе модернизирането и опростяването на ОСП след 2020 г. и бюджетът за земеделие в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка.

Порожанов подчерта, че ОСП трябва да остане силна и адекватно финансирана политика, за да отговори на обществените очаквания и да гарантира устойчивост на земеделието и околната среда.

България ще организира серия от фокусирани дебати относно бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г. Целта на Българското председателство е да подпомогне и да насочи Комисията при изготвянето на законодателните предложения. Темата ще бъде обсъдена и на неформалната среща на министрите на земеделието в София през юни 2018 г.

Министърът посочи още, че изключително важна е темата за нелоялните търговски практики. „Малките земеделски производители трябва да бъдат защитени и да получават справедлива цена за продуктите си. Очаква се законодателно предложение на Комисията да излезе по време на Българското председателство и ще работим активно за напредък по разглеждането му в рамките на Съвета“, категоричен бе министърът.

 „Българското председателство ще продължи да следи отблизо положението на селскостопанските пазари, особено в чувствителни сектори, като мляко и млечни продукти, говеждо, свинско и пилешко месо, плодове и зеленчуци“, допълни Порожанов.

 Евродепутатите изразиха задоволството си от намеренията за задълбочен и информиран дебат по време на българското председателство.

Източник: МЗХГ

Германският министър на земеделието Кристиан Шмид по време на Зелената седмица в Берлин подкрепи позицията на Европейската комисия (ЕК) и всички държави членки за запазване на директните плащания.

Шмид отбеляза, че бъдещето на сектора е от изключителна важност за немските фермери, но и не само.

 „От това какво ще е бъдещето на сектора, зависи и какво ще бъде бъдещето на нашето общество. Нашите производители са готови да инвестират в бъдещето на селското стопанство, но единствено ако има промяна“, заключи той.

 По рано този месец еврокомисарят по бюджета Йотингер заяви, че очаква съкращения на средствата от 5 до 10%, както в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), така и в рамките на кохезионното финансиране.

 Според последвалите коментари, добрата новина за селскостопанския сектор е, че бюджетът на ОСП ще получи широка подкрепа в номинално изражение, така че резултатът ще бъде същият, както при настоящата МФР.

 Преките плащания, които съставляват повече от 70% от бюджета на ОСП, не се индексират спрямо инфлацията. Те са фиксирани в номинално изражение и по този начин попадат в реално изражение в МФР, като се има предвид, че ЕК поема инфлация от 2% всяка година.

 

Само по себе си това означава, че в следващата МФР бюджетът на ОСП ще намалее реално с над 5%, дори ако разходите по стълб 2 се поддържат постоянни в реално изражение и без да се намаляват номиналните суми за първия стълб, пише Алън Матюс.

 

Вероятно предложението на Комисията за МФР ще защити бюджета на ОСП от допълнителни неочаквани съкращения. Това обаче ще изисква и допълнителни брутни вноски от държавите-членки, които в някои случаи ще бъдат съществени. Ще се наложи и малко увеличение на дела на бюджета на ЕС в брутния национален доход на ЕС-27, смята Алън Матюс.

Източник: Фермер.БГ

В резултат на направен анализ на влиянието на ОСП на ЕС върху българското земеделие публикуван на сайта на Министерство на земеделието, храните и горите са направени някой основни изводи, които ще бъдат предложени от България, като насоки за развитие на ОСП след 2020 год.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ:

· Отчитайки всички нови предизвикателства пред ЕС, особено очакваните бюджетни последици от Брекзит, не могат да бъдат идентифицирани евентуални „червени линии“ по отношение на бюджета за ОСП.

 · Общата селскостопанска политика трябва да продължи да бъде силна и адекватно финансирана общностна политика. От съществено значение е размерът на финансиране на ОСП за новите държави-членки като България да се увеличи. Това ще позволи да завърши процесът на изравняване на нивата на подкрепа с останалите държави и да се избегнат сътресения в сектора в условията на нарастващи предизвикателства и повишаващи се изисквания към земеделските стопани при осъществяване на тяхната дейност.

· Директните плащания са съществен елемент от Общата селскостопанска политика, който е доказал своята ефективност и трябва да продължи да се прилага и след 2020 г. като бъде допълнителна гаранция за постигане на гъвкав, конкурентен и устойчив селскостопански сектор в ЕС.

 · Освен осигуряване производството на храни, директните плащания позволяват на фермерите да предоставят жизненоважни обществени блага за цялото общество (например, екосистемни услуги, заетост, управление на ландшафта и жизнеността на икономиката на селските райони).

· Чрез директните плащания се гарантира допълването на доходите на земеделските стопани като се отчита, че земеделието до голяма степен е изложено на въздействието на климатични фактори, пазарни колебания и икономически кризи.

 · Директните плащания дават сигурност за земеделските производители и възможност за справяне със специфичните за земеделското производство предизвикателства – неблагоприятни климатични явления, разпространение на болести по растенията и животните и други производствени рискове и кризи. Ролята на директните плащания за стабилизиране и улесняване на приспособяването придобива все по-голямо значение в контекста на нарастваща нестабилност на селскостопанските пазари и натиска на международната конкуренция.

· Посредством двата типа директни плащания – необвързани с производството и обвързани с производството – се осигурява от една страна свобода за земеделския стопанин да произвежда земеделска продукция, която се търси на пазара и от друга страна се дава възможност за фокусиране на допълнителна директна подкрепа за сектори и производства, които са в криза. „Зелените” директни плащания целят по-висока степен на политическа легитимация на разходите на ОСП. Те са начин за доказване на обществената значимост на ОСП не само за осигуряване на хранителни продукти, но и като фактор за екологична устойчивост на територията.

Промени за животните под селекционен контрол, биоземеделците, както и документацията за реализирани количества мляко. Това са моментите, които са променени в проекта на Наредбата, регламентираща условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. 

Новият текст не предлага отпадане на задължението на фермерите да предоставят документи за реализация, въпреки това се цели улеснение, като се премахва задължението на ДФЗ-РА да проверява в съответните регистри наличието на обстоятелства, свързани с контрола на пазара на мляко.

 

Памукопроизводителите пък трябва да се съобразят с ново изискване, а именно продукцията им трябва да бъде прибрана до 30 ноември в годината на кандидатстване.

 Друга промяна е свързана с биоземеделците. Биопроизводителите и производителите в преход трябва да удостоверят 50 % от минималните добиви, определени в Приложение № 5 към сега действащата наредба. Понижението от 75% на 50% от минималните добиви за конвенционалното оранжерийно производство цели да облекчи изискванията към биологичните производители.

Източник – fermer.bg 

Днес 11.01.2018 год. на заседание на комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент. Ще се обсъждат новите насоки в Общата селскостопанска политика /ОСП/ след 2020 год.

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) отговаря за упражняването на контрол върху работата на Европейската комисия, свързана със селскостопанската политика. Това включва предимно изготвянето на доклади за законодателни предложения, подлежащи на процедурата за съвместно вземане на решение от Парламента и Съвета, за приемане на пленарно заседание.

На срещата в четвъртък евродепутатите ще обсъждат бъдещето на ОСП с гости от Комитета на регионите (КР) и Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). В дневния ред с КР ще се представи становище относно "ОСП след 2020 г.", прието през 2017 г. След това докладчикът на ЕИСК John Bryan (Ирландия - група III "Различни интереси") ще да представи своето становище относно "Възможно преустройство на ОСП".

В деня на откриване на Европейското председателство на България, това заседание на комисията е от изключителна важност, защото ще определи основните насоки на ОСП след 2020 год.

Възползвайте се от изгодните предложения за закупуване на земеделска земя на лизинг от Елана Агрокредит АД!

Телефони: 0878 88 18 18 / 082 590 830

Въпреки многократните декларации, относно хода на кампанията за директни плащания, очевидно нещата не се движат по най добрия начин. Както Ви информирахме в предишни наши статии – тази година имаше съществено забавяне на хода на кампанията и много организационни и технически проблеми. Това не се случва за първи път, но вместо да има градивност и поучаване от грешки в предходни години проблемите се задълбочават.

Еврокомисар Хоган официално обяви, че във връзка с искане на някой от държавите членки на ЕС срокът може да бъде удължен след съответните промени.

В момента МЗХ предлага три възможни варианта:

1.    Без удължаване на срока – краен срок 16 май 2016 г. (без санкция) и краен срок 10 юни 2016 г. (с 1% санкция за всеки просрочен работен ден след 16 май 2016 г.) Продължават се условията на прилагане, които са предварително обявени в началото на Кампания 2016 и в рамките на проведената информационна кампания.

Не се променя действащото законодателство. 

2.    Частично удължаване на срока – краен срок 31 май 2016 г. (без санкция) и краен срок 27 юни 2016 г. (с 1% санкция за всеки просрочен работен ден след 31 май 2016 г.) 

В хода на кампанията се изменят условията на прилагане, които са предварително обявени в началото на Кампания 2016 и в рамките на проведената информационна кампания. 

Необходимост от промяна в действащото законодателство. 

3.    Максимално удължаване на срока – краен срок 15 юни 2016 г. (без санкция) и краен срок 11 юли 2016 г. (с 1% санкция за всеки просрочен работен ден след 15 юни 2016 г.) 

В хода на кампанията се изменят условията на прилагане, които са предварително обявени в началото на Кампания 2016 и в рамките на проведената информационна кампания. 

Необходимост от промяна в действащото законодателство. 

 

Всеки от вариантите крие съществени неудобства, както за бенефициентите, така и за служителите. Удължаването на сроковете би довело до трудности при осъществяване на навременния контрол и обработка на докумените.

Инвестирайте в земеделски земи, чрез системата за лизинг на земеделски земи на Елана Агрокредит !

Нови по изгодни условия !

За да разберете условията обадете се на телефони:

 0878 88 18 18, 082 590830

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

От началото на месец май имаме удоволствието да Ви предложим НОВИ продукти за финансиране на земеделци.

ФИНАНСИРАНЕ НА ПОКУПКАТА НА ЗЕМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

1. ЕЛАНА Агрокредит ще финансира чрез лизинг само и единствено покупката на земите.  След засаждане на насажденията  - повишената стойност на земята ще бъде съобразена с ново оборотно финансиране.

2. По дълъг срок на лизинга – до 15 год.

3. По дълъг  гратисен период – до 18 месеца.

ЛИЗИНГ - ГРАТИСЕН ПЕРИОД ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ГЛАВНИЦАТА ПО ЛИЗИНГИ В ПЕРИОДА 1 май – 15 СЕПТЕМВРИ 2016г.

1. Считано то 1 май 2016г. се въвежда ГРАТИСЕН период за плащанията по главниците по всички лизинги отпуснати в периода 1 май – 15 септември 2016г. Както знаете вече от изминалите години, това означава, че в рамките на този период ще се заплаща само лихва за използвания ресурс, а първата погасителна вноска ще се дължи на 15 септември 2017 год.

Предимствата:

Чрез лизинга получавате финансиране веднага !

Лизингът Ви дава възможност да закупувате нови земи и да разширявате Вашето стопанство без да затваряте собствени средства.

Работите, очертавате и получавате субсидии за лизингованите земи.

Плащате само веднъж в годината, в момент удобен за Вас след прибиране на реколтата!

 

Телефон за връзка 0878 88 18 18                                                          Илияна Стоянова

                                                                                              Регионален представител на ЕланаАгрокредит

Гратисен  период за главница по лизинги в периода 1 май – 15 септември 2016г. !

Нов продукт за финансиране на земи за изграждане на трайни насаждения!

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

В най хубавото време на годината, „Дунавска земя БГ“ ЕООД, като представител на ЕланаАгрокредит за регионаима удоволствието да Ви информира за новите неща , които ще се предлагат от началото на месец  МАЙ!

ГРАТИСЕН ПЕРИОД ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ГЛАВНИЦАТА

1. Считано то 1 май 2016г. се въвежда ГРАТИСЕН период за плащанията по главниците по всички лизинги отпуснатив периода 1 май – 15 септември 2016г.Както знаете вече от изминалите години, това означава, че в рамките на този период ще се заплаща само лихва за използвания ресурс, а първата погасителна вноска ще се дължи на 15 септември 2017 год.

ФИНАНСИРАНЕ НА ПОКУПКАТА НА ЗЕМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

1. ЕЛАНА Агрокредит ще финансира чрез лизинг само и единствено покупката на земите.  След засаждане на насажденията  - повишената стойност на земята ще бъде съобразена при определянето на съответно по- голям годишен лимит.

2. По дълъг срок на лизинга – до 15 год.

3. По дълъг  гратисен период – до 18 месеца. Това на практика означава, че като наш клиент решите да се възползвате от този продукт, то Вие  ще плащате само лихва на 15.09.2016г., само лихва и такса на 15.09.2017 г. и чак на 15.09.2018г. ще започне изплащането на вноските.

Това предложение е съобразено с особеностите на плододаването на трайните насаждения, където разходите през първите години са големи.

Предлаганите продукти ще Ви дадат възможност, като земеделски стопанин да разширите Вашето стопанство, като запазите собствените си средства.

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ТО ТЕЗИ ИЗГОДНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

ЗАЩОТО ТЕ СА ЗА ВАС!

Телефон за връзка 0878 88 18 18

Страница 1 от 12

Посетители на сайта

Днес14
Вчера166
Седмично14
Месечно3381
Общо487130

Последно влизане от: 34.224.102.60 Използван браузър: Unknown - Unknown Понеделник, 21 Януари 2019 02:04

Онлайн потребители

Гости : 6 гости онлайн Членове : Няма членове онлайн
Ако търсите или предлагате 
земеделска земя,
ако искате да отдадете
под аренда или да наемете,
свържете се с нас!

Публикуване на оферта

ЗА КОНТАКТИ

"Дунавска земя БГ" ЕООД
гр.Русе, пл."Света троица" № 15

Телефон: 082 590 830
Мобилен: 0878 881 818

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Facebook Image


Всички права запазени. © 2013 Дунавска земя БГ ЕООД

Joomla templates by Joomlashine